Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Tiếng Anh bài 24: "I find it difficult ..."

Một bạn đọc ở Sài Gòn hỏi cách viết về so sánh trong tiếng Anh sao cho “phong phú” (chữ của anh ấy).  Một bạn đọc khác ở Hải Phòng hỏi về vấn đề sử dụng cấu trúc “find/make it clear/easy/difficult”.  Đây là cách viết/nói theo cấu trúc “động từ + đối tượng + bổ ngữ”, rất phổ biến trong tiếng Anh.  Sẵn dịp nói chuyện tiếng Anh của Bộ Ngoại giao, tôi cũng trả lời cho hai bạn như sau ... Về cấu trúc động từ + bổ ngữ 

Thoạt đầu khi mới học tiếng Anh tôi thấy ngạc nhiên với cách nói “I find your study interesting” hay “You make my life more difficult” hơi là lạ, vì theo bài bản văn phạm thì phải nói là “I find your study to be interesting” chứ.  Ai trong chúng ta học tiếng Anh cũng biết rằng cách nói/viết chuẩn là sau động từ find phải có to be rồi mới đến bổ ngữ, như: 

The doctor found her to be very pleasant
I found this car to be the best value for money

Nhưng trong thực tế thì sau động từ find, chúng ta có khi không cần to be.  Do đó, có thể viết hay nói:

The doctor found her very pleasant
I found the car very comfortable to drive

Trong thực tế, có nhiều cách nói/viết rút gọn như thế.  Một số ngoại động từ (tức là transitive verb) có thể viết theo cấu trúc

động từ + đối tượng + bổ ngữ

Cấu trúc này có thể hiểu như là một thành ngữ tính từ (adjective phrase) hay thành ngữ danh từ (noun phrase), như:

You make me worried
I find her behavior strange
Don’t call me a professor 
I am not sure why they elected him chairman
 
Các động từ see, describe, regard cũng có cấu trúc giống như thế , nhưng có khác là phải có as:

I see you as a kind person
She described her attacker as a tall dark man with a beard
We regard your research as an important piece of work
(Nhưng chú ý là nếu dùng consider thì không có as nhé!)

Thỉnh thoảng, cũng có thể viết theo cấu trúc một mệnh đề “đối tượng + động tính từ”.  Ví dụ:

Yesterday, I saw a young woman using your computer
Do you think you can get the car repaired on time
The doctor will soon have him walking again
I can make myself understood pretty well in English


Về so sánh 


Cũng như tiếng Việt, tiếng Anh có nhiều chữ dùng để so sánh.  Ai học tiếng Anh cũng biết các tính từ có âm tiết er est (như small, smaller, smallest) dùng để mô tả một so sánh.  Nếu tính từ có 2 âm tiết mà cái đuôi là y thì có thể thay bằng ier (như happy, happier, happiest).  Còn nếu tính từ có nhiều hơn 2 âm tiết thì dùng moremost để so sánh (như beautiful – more beautiful).  Nên nhớ rằng có những tính từ bất thường và có thể thay đổi hình thức khi so sánh.  Chẳng hạn như good – better; bad – worse; far – further.  Đó là nguyên lí cơ bản.  Nhưng khi nói đến so sánh, cần phải dùng vài chữ khác cho câu văn “phong phú”.

(a) Nếu so sánh 2 đối tượng, thường dùng than:

He is older than me
This work is more difficult than the last one

(b) Nếu muốn nói cái gì ít/thấp hơn cái kia, có thể dùng cấu trúc “less than” hay not as – as”:

This research is less interesting than I initially thought
This study is not as interesting as I initially thought

(c) thứ hai, nếu muốn nói giống nhau thì dùng cấu trúc “as – as”:

He is as good as his brother
Today’s weather is as nice today as it was yesterdaySo sánh “phong phú” hơn

Nhưng những cách viết và nói trên phải thú nhận là hơi “khô”, giống như trẻ con đang học tiếng Anh.  Để thêm mắm muối vào câu văn và cách nói, có thể dùng vài bổ ngữ như a lot, much, a little, slightly, far trước những more / less than.  Ví dụ:

His sister is a lot more intelligent than him
This motorbike is much more expensive than the previous one
They are much less wealthy than they used to be’
She's slightly less interested in soccer than him
We are far more involved in medicine than they are

Nên nhớ là khi dùng những bổ ngữ trạng từ trên thì không được dùng er.  Không ai nói  He is far taller than her cả!
Tương tự, khi nói hai đối tượng giống nhau, chúng ta có thể dùng cấu trúc almost as … as, not quite as … as, (not) nearly as … as, nowhere near as … as, twice as … as, và  half as … as:

He is almost as dynamic as you
She is not quite as confident as Susan
I'm not nearly as prepared as her
This painting is nowhere near as famous as the first
He is twice as old as him
NVT

0 nhận xét:

Đăng nhận xét